Inschrijfvoorwaarden

 1. Inschrijving vindt uitsluitend plaats na ontvangst van het door u volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met deze inschrijvingsvoorwaarden. Het inschrijfformulier van een minderjarige moet mede ondertekend worden door ouder(s), voogd(en) of verzorger(s).
 2. Cursisten worden geplaatst op volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier. Als het maximaal aantal deelnemers van 10 cursisten wordt overschreden, nemen wij contact met u op en kunt u in een ander groep of op een wachtlijst worden geplaatst.
 3. U bindt zich voor de duur van de cursus (één of meerdere series van 10 lessen). Als u een studie wilt voortzetten, moet u zich opnieuw inschrijven
 4. Een proefles geldt als de eerste les van de huidige serie lessen indien u besluit aan de cursus deel te nemen.
 5. Groepslessen gaan uitsluitend door bij voldoende deelname (minimaal 4 cursisten). Bij minder dan vier cursisten kunnen de kosten voor privé-lessen gedeeld worden. Als de cursus niet doorgaat stellen wij u hiervan uiterlijk drie werkdagen voor de eerste les op de hoogte. Bij annulering door Alingua bent u geen kosten verschuldigd. U kunt ook geen aanspraak maken op een vergoeding van geleden schade, hoe ook genaamd.
 6. Annulering door uzelf kan tot twee weken voor aanvang kosteloos. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (email). Bij annulering na dit tijdstip is 100% van de cursusprijs verschuldigd.
 7. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald. Privé lessen kunnen 24 uur vóór aanvang van de les afgezegd worden. Indien dit niet het geval is, wordt de les doorberekend.
 8. Bij lessen op locatie worden reiskosten berekend.
 9. Het bedrag van de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven dient binnen 14 dagen na aanvang van de cursus te zijn betaald. Voldoet u niet aan deze verplichting dan kunt u niet deelnemen aan de cursus.
 10. Als er een verandering in uw persoonlijke omstandigheden of werksituatie optreedt die van invloed kan zijn op het verloop van de cursus of uw deelname hieraan dient u dit direct schriftelijk aan ons door te geven. Alle gevolgen, van welke aard dan ook, ontstaan door niet–tijdig doorgeven, zijn voor uw rekening.
 11. Besteld of gekocht materiaal kan niet worden teruggebracht.
 12. Bij verhindering van de docent zullen wij voor vervangende lessen zorgen, behoudens overmacht.
 13. De docent verbindt zich de cursus naar beste weten en met de vereiste aandacht en zorgvuldigheid uit te voeren. Hij/zij sluit voor het overige ten aanzien van de cursisten iedere aansprakelijkheid uit voor schade die buiten zijn/haar schuld of risicosfeer ontstaan.
 14. Alingua zorgt voor een prettige leeromgeving. Indien er door een cursist schade aan deze omgeving wordt aangebracht wordt deze schade betaald door de cursist die hiervoor aansprakelijk is.
 15. Wij behouden ons het recht voor prijzen van nieuw te starten cursussen te verhogen als de prijsontwikkeling daartoe aanleiding geeft.